ES EN
Mapes Previsió i Temps Real
OPPE logo
OPPE logo

Inicio de sesión


OPPE logo
Oficina de Información
Avda. del Partenón, 10 - 28042 Madrid - España
Tel: +34 915245500 - Fax: +34 915245501
Webmaster
Para cualquier duda técnica sobre este sitio web póngase en contacto con nosotros:
webmaster@puertos.es
Contacto para Medios
 • Jefe del Gabinete de Prensa
  Emilio Gómez Fernández
  Tlf.: 91.5245517
  egomez@puertos.es
 • Técnica del Gabinete de Prensa
  Elena Morales Sanz
  Tlef.: 91.5245517
  emorales@puertos.es
Formulario de Contacto
OPPE logo
Buscar:

 

Skip Navigation LinksPuerto.es · Inici · Normativa i Legislació Portuària
A
A

​​​

Normativa i Legislació Portuària

El moment fundacional bàsic de l'actual ordenament jurídic portuari estatal s'inicia a partir de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant sobre la qual han operat diferents reformes parcials a través d'altres lleis: Llei 62/1997, de 26 de desembre, de modificació de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant; Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general i la Llei 33/2010, de 5 d'agost, de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis als ports d'interès general.

Després d'aquest procés d'evolució normativa, la regulació de l'estructura i la gestió del sistema portuari estatal s'estableix sobre el Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (TRLPEMM).

Per últim, el TRLPEMM ha estat objecte de successives modificacions puntuals: Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per als anys 2012; Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013; Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes; Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014; Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic; Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; Ordre FOM/163/2014, de 31 de gener, per la qual es modifica l'annex III del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre; Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima; Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.