ES EN
Mapes Previsió i Temps Real
OPPE logo
OPPE logo

Inicio de sesión


OPPE logo
Oficina de Información
Avda. del Partenón, 10 - 28042 Madrid - España
Tel: +34 915245500 - Fax: +34 915245501
Webmaster
Para cualquier duda técnica sobre este sitio web póngase en contacto con nosotros:
webmaster@puertos.es
Contacto para Medios
 • Jefe del Gabinete de Prensa
  Emilio Gómez Fernández
  Tlf.: 91.5245517
  egomez@puertos.es
 • Técnica del Gabinete de Prensa
  Elena Morales Sanz
  Tlef.: 91.5245517
  emorales@puertos.es
Formulario de Contacto
OPPE logo
Buscar:

 

Skip Navigation LinksPuerto.es · Inici · Recursos Humans
A
A

​​​​​​​​​

Política RRHH

​En els termes establerts en el Reial decret legislatiu 2/2011, del 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, correspon a les autoritats portuàries la gestió dels ports de la seva competència en règim d'autonomia i a Puertos del Estado la coordinació i el control de l'eficàcia del sistema portuari.
 
Les competències en matèria de personal corresponen als òrgans de govern d'aquestes entitats; és a dir, al Consell Rector en cas de Puertos del Estado o als consells d'administració en cas de les autoritats portuàries, sense altres límits que els regulats en la Normativa laboral i la pressupostària.
 
El personal de l'organisme públic Puertos del Estado i de les autoritats portuàries queda vinculat per una relació subjecta a les normes del dret laboral o privat que siguin aplicables. La selecció es farà d'acord amb sistemes basats en els principis de mèrit i de capacitat i, llevat del personal directiu o de confiança, mitjançant convocatòria pública. El règim de retribucions i d'incompatibilitat s'ajustarà al que s'estableix amb caràcter general per al personal de les entitats de dret públic a què fa referència l'article 6 del text refós de la Llei general pressupostària.
 
L'estructura tipus de personal en el sistema portuari es divideix en els col·lectius següents: un president, un director (llevat de Puertos del Estado, on n'hi ha quatre), personal exclòs del Conveni col·lectiu i personal inclòs al Conveni col·lectiu (conveni vigent: II Conveni col·lectiu 2004-2009, aprovat mitjançant Resolució de la Direcció General del Treball, en data 21 de desembre del 2005, BOE de l'11 de gener del 2006), prorrogat fins al 31 de desembre del 2015.
 
Quant al personal denominat "Fora de conveni", amb les excepcions dels antics ports autònoms (Barcelona, Bilbao i València) i de l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires, la seva regulació es fonamenta en el "Marc d'actuació" en matèria d'estructura i de retribucions, aprovat per la CECIR mitjançant Resolució del dia 31 de maig del 2000. La resta de normes aplicables en matèria laboral està regulada per l'Estatut dels treballadors i el plec de clàusules recollit en el contracte laboral individual.